ក្រុមការងារបដិសណ្ធារកិច្ចផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ជួបជាមួយក្រុមការងារបដិសណ្ធារកិច្ចយើងខ្ញុំ

ក្រុមការងារបដិសណ្ធារកិច្ចយើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកជំងឺនិងជួយគ្រប់តម្រូវការរបស់ពួកគេ ២៤/៧ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ចំណុចទីមួយនៃការទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកដែលទៅដល់ឬទាក់ទងទៅគ្លីនិក តួនាទីសំខាន់របស់ពួកគេគឺធានាឱ្យអ្នកជំងឺទទួលបានសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតនិងគិតពីតម្លៃសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ។

Chary Vi Atanacio
Front Desk Manager

Specialty
Front Desk Manager

Residency
Phnom Penh, Cambodia

Nationality & Language
Filipino, English

Email  Chary.atanacio@theolympiamedicalhub.com

Education
Capiz State University, Roxas City, Philippines

Graduating in Computer Science from Capiz State University in the Philippines in 2013, Chary moved to Phnom Penh in 2017 and found employment as an Office Manager at a well-known clinic. She stayed in this role for over 3 years, gaining valuable managerial experience as well as knowledge about the medical industry. Her duties include responding and networking with clients; ensuring employee growth and satisfaction as well as communicating with upper management about department needs.
Chary began working at Intercare Medical Center in 2020. As the Front Desk Manager, she oversees the clinic reception area, coordinates all front desk activities, and supervises the support staff. Chary also acts as a liaison between the front desk team Intercare’s upper management.