ជួបជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើង

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញនៅទីនេះដើម្បីព្យាបាលតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺ។ ចាប់ពីការថែទាំសុខភាពទូទៅនិងការព្យាបាលបន្ទាន់ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ​ ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដោះស្រាយតម្រូវការសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងគុណភាពខ្ពស់បំផុតនៃមជ្ឍមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងខ្ញុំ។ មជ្ឍមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ពិសោធន៏ជាច្រើនដែលផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺរបស់យើងខ្ញុំនូវលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំនេញពេលវេលា។ ការធ្វើតេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឍមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងខ្ញុំ។

Dr. Haiko van der Marel

General Practitioner

Dr. Chanhuot Somaly

General Practitioner
Obstetrics and Gynaecology Specialist

Dr. Lan Veasna

General Practitioner and Pediatric Specialist