មកជួបជាមួយក្រុមការងារពួកយើង

នៅមជ្ឍមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត អិនធើឃែរ យើងខ្ញុំធ្វើការអោយអស់ពីសមត្ថភាពអោយសមនឹងអ្វីដែលល្អបំផុតដល់អ្នកជំងឺ។ ក្រុមការងារនឹងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានជំនាញរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែករោគកុមារនិង វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភពនិងរោគស្ត្រី ហើយនឹងមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្សេងបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ។

វេជ្ជបណ្ឌិត

គិលានុបដ្ឋាយិកា

ក្រុមការងារបដិសណ្ធារកិច្ច

ការធានារ៉ាប់រង