ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

យើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រអូឡាំព្យាមេឌីខលហាប់ ដែលនៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ។ សូមធ្វើការណាត់ជួប​​ និងទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទូរស័ព្ទ។

សុខភាពរបស់អ្នកគឺជាបេសកកម្មរបស់យើង

(+855) 23 996 900

info@intercaremedicalcenter.com

Olympia City, Building C5, Tower A, 12th Floor, Street 161, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia